Narkose ved tvangsvedtak og til pasienter som har verge

Når en person er vergehaver, eller er besluttet tvangsbehandlet, stiller det høye krav til helsepersonell om å dokumentere at behandling er gitt i tråd med pasientens interesse og riktig praksis. Narkose er ofte eneste mulighet til å gi nødvendig helsehjelp til de som motsetter seg behandling.

matheus ferrero yfmjALh1S6s unsplash scaled unsmushed 1

Hva er vergemål?

Kort fortalt er et vergemål en generell fullmakt som skal hjelpe personer som har en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse med å ta vare på økonomien og rettighetene sine. Det oppnevnes en verge som får ansvar for å ivareta vergehaverens interesser, og det er et frivillig tiltak for vergehaveren. Vergehaveren beholder selv kontroll over penger og eiendeler, og tar så langt hen klarer hånd om sine egne rettigheter. Vergens rolle er å ivareta vergehaverens interesser og veilede og bistå vedkommende når hen ikke klarer seg på egen hånd. Vergen skal ikke gjøre noe som strider mot vergehaverens interesser, og skal involvere vergehaveren ved større beslutninger og når det ellers er naturlig.

Vergemål og samtykkekompetanse

I forbindelse med vergemål er det gjerne vanlig å snakke om samtykkekompetanse. I denne sammenhengen handler det om evnen til å forstå hva en handling eller avgjørelse innebærer. Enkelte skader, sykdommer og funksjonsnedsettelser kan gjøre at det er noen beslutninger vergehaveren ikke kan ta. 

Tvungent vergemål

Tvungent vergemål er en form for vergemål der vergehaveren er blitt fratatt sin rettslige handleevne. Det innebærer at personen har begrenset rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter. Det er strenge regler for å frata noen den rettslige handleevnen. Det skal bare gjøres dersom vedkommendes økonomi og personlige forhold er truet fordi en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse gjør at hen ikke kan ta hånd om egne interesser, og det ikke er mulig å hjelpe på noen annen måte.

Tvangsvedtak

Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Som et unntak til dette finnes tvangsvedtak, som er en beslutning om å utføre helsebehandling til tross for at pasienten motsetter seg det. Målet med vedtaket er å sikre at pasienter som ikke har samtykkekompetanse, ikke velger bort nødvendig helsehjelp som de mest sannsynlig hadde ønsket å gjennomføre hvis de var samtykkekompetente. 

Helsebehandling ved vergemål og tvangsvedtak

Tvangsvedtak innen helse-, omsorg- og sosialtjenester er regulert i flere lover, og tvang skal bare brukes dersom det er prøvd andre metoder for å få pasienten til å gjennomgå nødvendig behandling. Helsepersonell kan måtte utføre behandling under tvangsvedtak på pasienter som er vergehavere og på pasienter som ikke har verge. Det er også slik at ikke alle vergehavere har manglende samtykkekompetanse i alle saker. Selv om en person har verge, er det ikke nødvendigvis noe problem å få vedkommende til å samtykke til å motta nødvendig helsehjelp. 

De pasientene uten samtykkekompetanse som helsepersonell oftest møter, er funksjonsnedsatte barn og voksne, og demente.

Narkose ved tvangsvedtak og vergemål

Når en pasient skal gjennomgå behandling og bli lagt i narkose mot sin vilje, må pårørende eller vergen fylle ut et et fullmaktsskjema. Skjemaet bekrefter pasientens manglende samtykkekompetanse, og tydeliggjør at det er den/de pårørende eller vergen som har tatt beslutningen på pasientens vegne. Legen må fylle ut det samme skjemaet og vise at hensikten med behandlingen er gjennomtenkt og til nytte for pasienten. Fullmakten er i utgangspunktet gyldig i fem år, men på grunn av at pasientens atferd kan endre seg på den tiden, er det ikke uvanlig at legen ønsker å fylle det ut på nytt ved hver behandling. På den måten er hen sikker på at informasjonen er oppdatert og at pasientens interesser er ivaretatt. 

Det kan være aktuelt å legge en person i narkose mot sin vilje for at vedkommende skal få nødvendig behandling og dermed bedre livskvalitet. Når pasienten ikke forstår hvorfor behandlingen er nødvending, og motsetter seg den, er det vanskelig for helsepersonellet å hjelpe.

Les også: Grunner til å gi narkose