Forsikringsordninger for helsepersonell

NPE kan indirekte beskytte helsepersonell mot søksmål 

Alle pasienter som behandles ved kundeklinikker skal være forsikret ved eventuelle pasientskader gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Norsk pasientskadeerstatning utgjør en form for forsikringsordning ved alvorlige personskader hos pasienter.

NPE blir hovedsakelig finansiert av de regionale helseforetakene, men alle private virksomheter som leverer helsetjenester plikter å betale tilskudd til ordningen. På den måten blir pasienter forsikret ved feilbehandling. Ved klinikker som tilbyr narkose, er summen proporsjonal med omfanget av klinikkens anestesitilbud. Det har ikke noe å si om anestesipersonellet er ansatt på klinikken eller ikke. 

I Norge har enhver som er autorisert helsepersonell med en beskyttet yrkestittel et personlig ansvar for at jobben utøves på forsvarlig vis og innenfor regelverket. Det at klinikken betaler innskudd til ordningen dekker ikke helsepersonellet ved eventuelle feilbehandlinger. Likevel kan NPE sees på som en slags indirekte forsikring av personellet. Fordi ordningen tar imot krav fra pasienter som mener de er blitt utsatt for feilbehandling, gjør det at færre velger å gå til sivilt søksmål mot enkeltpersoner i helsevesenet. NPE fungerer i så måte som et slags vern for helsepersonell, selv om det ikke fratar dem det personlige ansvaret.

På NPE sin hjemmeside finner du nyttig informasjon om hvordan en pasientskade blir håndtert av NPE og relevant informasjon for deg som helsepersonell – se her.

Operasjonssal

Personlig forsikring gjennom fagforeninger

Alt personell som jobber hos Aneste er autorisert helsepersonell og er anerkjent for sin kompetanse. Selv om vedkommende arbeider ved en klinikk, og det finnes et regelverk og et rammeverk for arbeidet, kan ikke klinikken overta det personlige ansvaret som følger med yrkestittelen.

I teorien kan en pasient derfor gå til søksmål mot personen som har utført inngrepet eller operasjonen. Dette skjer ytterst sjelden. Hvis pasienten går til sak uten å involvere NPE, er det viktig at helsepersonellet er medlem av en fagforening som er aktuell for vedkommendes yrke, som for eksempel Norsk sykepleierforbund eller Legeforeningen. Er man organisert, er man forsikret også på personnivå i tilfelle man havner i en tvist.

Siden personell som arbeider gjennom Anestesispesialisten sine avtaler arbeider som selvstendig næringsdrivende og ikke som ansatte, anbefaler vi på det varmeste at man er medlem i respektive fagforeninger, for å være forsikret gjennom yrkeskontingenten. Det finnes i dag ingen annen måte å skaffe en lignende forsikring.

Les også: Forsikringsordninger for tannklinikker

Les mer om legeforeningen sin ansvarsforsikring her.

Les mer om sykepleierforbundet sin ansvarsforsikring her.