Er jeg som pasient forsikret ved feilbehandling?

Pasienter er forsikret ved feilbehandling gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er en ordning som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter svikt i behandling i helsetjenesten.

Norsk pasientskadeerstatning utgjør en form for forsikringsordning ved alvorlige personskader. Etaten opererer under eget lovverk, kalt pasientforsikringsloven. NPE blir hovedsakelig finansiert av de regionale helseforetakene, men alle private virksomheter og autorisert helsepersonell som leverer helsetjenester er tilsluttet Norsk pasientskadeerstatning, og plikter å betale tilskudd til ordningen. Alle pasienter ved private og offentlige sykehus, klinikker, fyrsioterapeuter, psykologer og tannleger er altså dekket av forsikringen gjennom tilskuddsplikten.

matheus ferrero yfmjALh1S6s unsplash scaled unsmushed 1

Hva skal til for å få erstatning?

Dersom du som pasient opplever å få en skade etter behandling i helsetjenesten, kan du sende en søknad om erstatning til NPE. Da vil sakkyndige spesialister vurdere objektivt om det er grunnlag for å få erstatning. Aneste bistår deg med å sende inn det vi har av dokumentasjon på behandlingen din til NPE.

Det er fire kriterier som må oppfylles for at du skal få innvilget kravet om erstatning fra NPE: 

Pasientskaden må skyldes behandlingen

Det må være mer enn 50% sannsynlig at det er årsakssammenheng mellom behandlingen og skaden. Av den grunn må det gjøres en medisinsk vurdering for å avdekke om det er andre ting ved helsetilstanden din som har ført til skaden.

Det må ha vært svikt i behandlingen

De sakkyndige vurderer om behandlingen har vært i tråd med god medisinsk praksis. Skader kan oppstå selv om det ikke er blitt gjort noe galt under behandlingen, men disse skadene gir ikke rett på erstatning hos NPE. Dette kan være skader knyttet til vanlige risikoer ved operasjoner, som for eksempel infeksjon, som kan oppstå selv om riktig praksis for desinfisering blir fulgt.

Økonomisk tap

Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Tapet må være på minst 10 000 kroner. De sakkyndige bruker en egen invaliditetstabell for personskader når de vurderer saken din. Med bakgrunn i grad av invaliditet kan de vurdere om plagene eller smertene er til hinder for å beholde arbeid, og dermed vil føre til fremtidig inntektstap ut over det du allerede har tapt. Dersom beløpet er mindre enn 10 000, er det mulig å spørre sykehuset eller klinikken direkte om de kan erstatte tapet. I noen tilfeller kan en klinikk eller sykehus selv velge å utbetale erstatning under 10 000. Det gjelder for eksempel ved tannskader som skjer i forbindelse med intubasjon under narkose. Hvis pasienten derimot har periodontitt, gir det økt risiko for tannskade. Dermed gir ikke tannskader fra intubasjon grunnlag for erstatningsutbetaling i slike tilfeller, siden det ikke er skjedd en feil i behandlingen.

Skaden må ikke være for gammel

Du kan søke om erstatning innen tre år etter at du burde forstått at det er sammenheng mellom behandling og skade. Søker du senere enn tre år, er kravet foreldet. Det er mulig å søke senere enn tre år dersom du kan vise til at det ikke var mulig å vite tidligere at det var en årsakssammenheng.

Unntaksbestemmelsen kan gi rett på erstatning

Ut over de fire nevnte kriteriene forholder NPE seg til unntaksbestemmelsen, som gjør det mulig å utbetale menerstatning selv om du ikke har hatt et økonomisk tap. Denne brukes i tilfeller der pasientskaden er varig og særlig stor og uventet, og ikke er forventet risiko ved behandlingen. Med “varig” menes at den varer i minst ti år. “Særlig stor” innebærer at skaden har gitt en medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Når NPE ikke utbetaler erstatning

NPE utbetaler ikke erstatning hvis du har hatt en dårlig opplevelse eller plagene er forbigående, men du ikke har hatt et økonomisk tap. Du kan heller ikke få oppreisningserstatning for psykisk og fysisk belastning ved behandlingen (“tort og svie”).

Dersom du får avslag på kravet ditt hos NPE, er det mulig å klage på vedtaket til Pasientskadenemnda. Hvis du får avslag der også, kan du ta saken til Tingretten og saksøke staten.

Se mer på om pasientskadeloven på lovdata.no 

Sjekk om du som pasient har rett til erstatning her