Hvilken støtte kan jeg få fra det offentlige for å behandles i narkose?

I Norge må personer over 18 år i utgangspunktet betale tannlegeregningen selv. Det finnes likevel unntak, og pasienter som trenger narkose under tannbehandling kan ha rett på offentlig støtte. 

Akademikliniken velger anestesispesialisten scaled 1

Offentlig dekket tannbehandling under narkose

Fylkeskommunen har plikt til å dekke kostnadene for tannbehandling under narkose for enkelte grupper mennesker. Dette gjelder barn opp til 18 år, noen grupper av eldre, personer med psykisk utviklingshemming, personer innen rusmiddelomsorgen og uføre eller langtidssyke som bor i institusjon eller får hjemmesykepleie. 

Reduserte kostnader 

Ungdom opp til 20 år har rett på redusert pris for tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, uavhengig av hva behandlingen går ut på. I tillegg kan flyktninger og asylsøkere som bor på statlige asylmottak ha rett på gratis eller kostnadsredusert tannbehandling.

Hvor gjennomføres offentlig støttet tannbehandling med narkose?

Personer som favnes av det offentlige tilbudet henvises enten til sykehus eller Tannhelsetjenestens kompetansesenter for å få gjennomført behandlingen under narkose. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) er ett av i alt 5 regionale odontologiske kompetansesentre i Norge.

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter tilbyr behandling for TOO-pasienter. Dette er pasienter som er blitt utsatt for tortur eller overgrep, eller som har en alvorlig grad av tannlegeskrekk (odontofobi). Ved kompetansesenteret får de kognitiv eksponeringsterapi og tilvenning med psykologiske metoder. Målet er å klare å gjennomføre tannbehandling i våken tilstand. Pasienter i denne gruppen får dekket kostnadene ved tannbehandling, inkludert kostnadene ved narkose, med egne midler som tildeles kompetansesentrene fra Helse- og omsorgsdepartementet.. Forutsetningen er at de er inkludert i TOO-prosjektet.

Les mer om tilbudet til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst her.

Offentlig støtte til tannbehandling under narkose

Voksne som ikke dekkes av det offentlige tannhelsetilbudet, skal hovedsakelig oppsøke privat tannhelsetjeneste. Der må man selv må dekke utgiftene. Likevel finnes det ordninger som kan gi reduserte kostnader, også hvis man trenger narkose.

Søke refusjon fra HELFO

Dersom tannbehandleren har direkte oppgjør med Helse- og omsorgsforvaltningen (HELFO), kan tannlegen søke om refusjon for tannlegekostnadene. Direkte oppgjør betyr at stønaden utbetales direkte til tannbehandleren, slik at du ikke trenger å legge ut for den delen av behandlingen som skal dekkes av HELFO. 

HELFO opererer med 15 stønadspunkter som beskriver helsetilstander eller -tilfeller som kan gi rett på støtte. Disse er blant andre periodontitt (tannkjøttssykdom), tannskade som følge av godkjent yrkesskade og og behandling knyttet til manglende tannanlegg. 

Det er opp til tannlegen eller tannpleieren din å vurdere om du har rett på refusjon. Dersom du har det, vil refusjonssystemet automatisk generere støtten basert på stønadspunktene. Behandleren sender deretter søknaden elektronisk til HELFO, og du som pasient er ikke direkte involvert i søkeprosessen.

HELFO gir aldri refusjon for den totale kostnaden ved tannbehandling. Andelen av kostnadene som dekkes ligger på 30% til 80%. Pasienter som har rett på offentlig støttet tannbehandling vil ikke kunne få refusjon fra HELFO.

Det er begrenset hvor mye refusjon man kan få for narkosen som er blitt brukt i tannbehandlingen. Beløpet varierer, og det er kostnadene for narkosen som er blitt brukt, som i størst grad påvirker hvor mye pasienten må betale i egenandel. Dersom du ikke har krav på refusjon fra HELFO, kan du spørre tannbehandleren om det er mulig å lage en nedbetalingsavtale og slik fordele ut utgiftene over en periode.

Les mer om refusjon fra HELFO her.

Søke om støtte fra NAV

Dersom du ikke kvalifiserer til å få tannbehandlingen dekket av det offentlige og heller ikke har råd til å få utført tannbehandling hos private klinikker, er det mulig å få hjelp fra NAV. Du kan søke om økonomisk sosialhjelp til helse- og tannbehandling. Hvis søknaden innvilges, kan du få støtte til hele eller deler av kostnaden. I samarbeid med NAV kan tannlegen lage et undersøkelses- og behandlingsopplegg med et spesifisert kostnadsoverslag.

Les mer om hvordan NAV dekker tannbehandling her