Aneste Drift følger norsk standard for anestesi

Norsk standard for anestesi

Norge har en veldig god standard for anestesi, som er unik i forhold til resten av verden. Den norske standarden for anestesi er et dokument som Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) har utarbeidet og revidert i fellesskap. Den er godt etablert, gjennomarbeidet og revideres regelmessig for å samsvare med gjeldende lovgivning, medisinsk og teknologisk utvikling, og praksis. Standarden er konstruktiv og fornuftig, samtidig som den er lett og intuitiv å forholde seg til.

Aneste Drift følger Norsk standard for anestesi i hele sin virksomhet, både i Norge og i Sverige.

Hvorfor har vi en Norsk standard for anestesi?

Det er pasienten som står i sentrum for alle typer anestesiologisk virksomhet. Pasienten skal kunne føle seg trygg før, under og etter behandling. Formålet med Norsk standard for anestesi er å ta vare på pasientsikkerheten gjennom å sikre en tilfredsstillende anestesiologisk praksis i Norge. Standarden skal brukes som normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiologisk arbeid. Dersom avvik fra standarden finner sted skal disse kunne dokumenteres i hvert enkelt tilfelle og forsvares ut fra den gitte situasjon.

Hva omfatter standarden?

Norsk standard for anestesi omfatter hele forløpet for pasienten, og inneholder utfyllende informasjon om alle felt i det anestesiologiske arbeidet:

  • Organisering og ansvarsforhold

Her finner du definisjoner, medisinskfaglig ansvar, teamarbeid, kompetanse og organisering.

  • Kontroll og bruk av medisinsk utstyr

Krav om rutiner for kontroll, bruk, vedlikehold og registrering av medisinsk utstyr.

  • Preoperativ vurdering, tilsyn og informasjon

Krav til medisinsk vurdering om hvorvidt anestesi er nødvendig og forsvarlig, samt at all relevant informasjon skal være tilgjengelig.

  • Overvåkning og utstyrsbehov i forbindelse med anestesi

Krav til overvåkning av pasienten under og etter anestesi, samt krav til utstyr som skal være tilgjengelig for å håndtere komplikasjoner.

  • Gjennomføring av anestesiologisk arbeid

Omhandler generell gjennomføring, i tillegg til anestesi til barn, anestesi utenfor operasjonsavdelinger, sedasjon, obstetrisk anestesi og prehospital virksomhet.

  • Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon av anestesiologisk arbeid, samt fortløpende utfylling av anestesijournal. Rapportering av anestesirelaterte problemer.

  • Overvåkning etter anestesi

Kriterier for tilfredsstillende forhold for overvåkning etter anestesi.

  • Spesielle krav ved hjemsendelse samme dag

Kriterier for hjemsendelse

Her kan du lese hele Norsk standard for anestesi.

Ønsker du å vite mer om hvordan Aneste Drift driver sin virksomhet, eller har behov for gode og trygge anestesitjenester på din klinikk? Ta kontakt med oss på e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden.