Skip to main content

Aneste Drift følger norsk standard for anestesi

Norge har en veldig god standard for anestesi, som er unik i forhold til resten av verden. Den norske standarden for anestesi er et dokument som Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) har utarbeidet og revidert i fellesskap. Den er godt etablert, gjennomarbeidet og revideres regelmessig for å samsvare med gjeldende lovgivning, medisinsk og teknologisk utvikling, og praksis. Standarden er konstruktiv og fornuftig, samtidig som den er lett og intuitiv å forholde seg til.

Aneste Drift følger Norsk standard for anestesi i hele sin virksomhet, både i Norge og i Sverige.

Hvorfor har vi en Norsk standard for anestesi?

Det er pasienten som står i sentrum for alle typer anestesiologisk virksomhet. Pasienten skal kunne føle seg trygg før, under og etter behandling. Formålet med Norsk standard for anestesi er å ta vare på pasientsikkerheten gjennom å sikre en tilfredsstillende anestesiologisk praksis i Norge. Standarden skal brukes som normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiologisk arbeid. Dersom avvik fra standarden finner sted skal disse kunne dokumenteres i hvert enkelt tilfelle og forsvares ut fra den gitte situasjon.

Hva omfatter standarden?

Norsk standard for anestesi omfatter hele forløpet for pasienten, og inneholder utfyllende informasjon om alle felt i det anestesiologiske arbeidet:

  • Organisering og ansvarsforhold

Her finner du definisjoner, medisinskfaglig ansvar, teamarbeid, kompetanse og organisering.

  • Kontroll og bruk av medisinsk utstyr

Krav om rutiner for kontroll, bruk, vedlikehold og registrering av medisinsk utstyr.

  • Preoperativ vurdering, tilsyn og informasjon

Krav til medisinsk vurdering om hvorvidt anestesi er nødvendig og forsvarlig, samt at all relevant informasjon skal være tilgjengelig.

  • Overvåkning og utstyrsbehov i forbindelse med anestesi

Krav til overvåkning av pasienten under og etter anestesi, samt krav til utstyr som skal være tilgjengelig for å håndtere komplikasjoner.

  • Gjennomføring av anestesiologisk arbeid

Omhandler generell gjennomføring, i tillegg til anestesi til barn, anestesi utenfor operasjonsavdelinger, sedasjon, obstetrisk anestesi og prehospital virksomhet.

  • Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon av anestesiologisk arbeid, samt fortløpende utfylling av anestesijournal. Rapportering av anestesirelaterte problemer.

  • Overvåkning etter anestesi

Kriterier for tilfredsstillende forhold for overvåkning etter anestesi.

  • Spesielle krav ved hjemsendelse samme dag

Kriterier for hjemsendelse

Her kan du lese hele Norsk standard for anestesi.

Ønsker du å vite mer om hvordan Aneste Drift driver sin virksomhet, eller har behov for gode og trygge anestesitjenester på din klinikk? Ta kontakt med oss på e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Informasjon til dine pasienter som lurer på ting vedrørende narkose, hvordan du som tannlege kan drive narkose, informasjon om våre mobile narkosetjenester og annen nyttig informasjon.