Forsikringsordninger for tannklinikker som tilbyr narkose

Det er viktig at din tannklinikk er godt forsikret. Hvis uhell inntreffer, er det fort mye penger å tape hvis virksomheten din ikke er godt nok dekket. Det kan også være vanskelig å opprettholde et godt tilbud til pasienter. Gode forsikringsordninger gir trygghet i hverdagen, slik at du kan bruke energien din på pasientene dine. Her får du en oversikt over nyttige og obligatoriske forsikringsordninger for tannklinikker.

Behandling under narkose

Yrkesskadeforsikring av de ansatte

Yrkesskadeforsikring av de ansatte er en obligatorisk forsikring for alle arbeidsgivere. Den tegnes hos private forsikringsselskap, og dekker blant annet skader og sykdommer som er forårsaket av arbeidsulykke eller som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Den vil også gi erstatning til arbeidstakeren hvis hen mister arbeidsevnen og inntekten sin, og dekke utbetaling til ektefelle/samboer ved dødsfall.

Yrkesskadeforsikringen gir dekning uavhengig av om noen har skyld i skaden eller ikke.

Tannklinikken forsikrer pasientene gjennom NPE

Alle pasienter som behandles ved tannklinikken skal være forsikret ved eventuelle pasientskader gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Norsk pasientskadeerstatning utgjør en form for forsikringsordning ved alvorlige personskader.

NPE blir hovedsakelig finansiert av de regionale helseforetakene, men alle private virksomheter og autorisert helsepersonell som leverer helsetjenester plikter å betale tilskudd til ordningen. På den måten blir pasienter forsikret ved feilbehandling. Ved tannklinikker som tilbyr narkose, er summen proporsjonal med omfanget av klinikkens anestesitilbud. Det har ikke noe å si om anestesipersonellet er ansatt på klinikken eller ikke. 

I Norge har enhver som er autorisert helsepersonell med en beskyttet yrkestittel et personlig ansvar for at jobben utøves på forsvarlig vis og innenfor regelverket. Det at klinikken betaler innskudd til ordningen dekker ikke helsepersonellets personlige ansvar ved eventuelle feilbehandlinger. Likevel kan NPE sees på som en slags indirekte forsikring av personellet. Fordi ordningen tar imot krav fra pasienter som mener de er blitt utsatt for feilbehandling, gjør det at færre velger å gå til sivilt søksmål mot enkeltpersoner i helsevesenet. NPE fungerer i så måte som et slags vern for helsepersonell, selv om det ikke fratar dem det personlige ansvaret.

Forsikring av tannklinikken

Når det gjelder forsikring av selve tannklinikken, finnes det ulike muligheter. En næringslivsforsikring dekker vanligvis skader på klinikkens inventar, løsøre og maskiner som skyldes brann, vannskade, hærverk, tyveri og naturskader, og noen dekker også underslag utført av ansatte. Næringslivsforsikringen kan utvides slik at den for eksempel dekker bærbart elektronisk utstyr og lønn til ansatte. Denne typen forsikring kalles også kontorforsikring eller eiendelsforsikring.

Forsikring av næringsbygg

En næringslivsforsikring omfatter ikke bygningen klinikken holder til i. Hvis du eier bygningen hvor klinikken holder til, er det derfor lurt med en huseierforsikring for næringsbygg, eller næringsbyggforsikring. En slik forsikring kan blant annet dekke husleietap og avbrudd, naturskader og andre plutselige, uforutsette indre og ytre skader på bygningen. Eksempler på indre skader er skader på gulv, vegger og tak, samt alarmanlegg, solcelleanlegg, VVS og ventilasjonsanlegg. Eksempler på ytre skader er brannskader, vannskader og skader ved hærverk, tyveri og ran. I tillegg kan en næringsbyggforsikring dekke kaskoskader fra veltede trær, sterk vind og påkjørsler.

Les også: Forskringsordninger for helsepersonell