Friske, voksne pasienter kan få tannlegebehandling i narkose

Av og til er det nødvendig å utføre tannlegebehandling i narkose. Alvorlig tannlegeskrekk, men også andre tilstander, kan gjøre tannbehandling i narkose til det beste alternativ. Skal behandlingen gjøres i anestesi på tannklinikken, må pasienten ha god helse.

Tannleger vet at mange pasienter kvier seg for å gå til tannlegen og noen har tannlegeskrekk. Ulike tiltak kan være til hjelp, fra samtale- og eksponeringsterapi, til bruk av beroligende legemidler og lystgass. Noen ganger blir veien til målet likevel for lang og tidkrevende for pasienten, og behandling i narkose blir i praksis det enkleste og beste alternativet for å kunne utføre tannbehandling.

Det er godt dokumentert at dårlig tannhelse går ut over den generelle helsetilstanden og kan være svært belastende for pasienten. Det er derfor i pasientens interesse å få behandling før tilstanden blir akutt, eller det oppstår alvorlige infeksjoner. Et ambulerende anestesiteam kan legge til rette for å gi narkose på de fleste tannklinikker. På den måten kan de fleste pasienter få hjelp uten henvisning til sykehus og lang ventetid.

Pasientens helse må vurderes ved anestesi

En tannlege og anestesilege kan i fellesskap vurdere om en pasient bør få behandling med narkose på tannklinikken eller på et sykehus. Det er ikke pasientens behov for tannbehandling som er avgjørende, men den generelle helsetilstanden. Narkose kan være til hjelp både ved alvorlige og mindre alvorlige tannhelseproblemer. Pasientens sikkerhet er det viktigste. Pasienter som er voksne og stort sett friske kan få narkose på en tannklinikk.  Pasienter med sykdommer og tilstander som gir et mer komplisert risikobilde og som krever mer postoperativ pleie og spesialkompetanse, bør henvises til sykehus eller annen behandling.

Disse gruppene må vurderes individuelt, og kan av og til ikke få narkose på tannklinikken, MEN det viktigste er at det foregår en individuell vurdering av anestesilege:

 • overvektige pasienter med BMI over 35 og samtidig annen sykelighet
 • pasienter med BMI over 40
 • pasienter med behov for postoperativ CPAP eller overvåking av åndedrettet
 • hjertesyke med behov for støtte av sirkulasjonen under narkose (vasoaktive infusjoner eller beredskap til det)
 • pasienter med kraftig nedsatt lungefunksjon
 • pasienter med komplisert smerteproblematikk
 • rusavhengige med aktivt pågående stoffmisbruk, som trenger store doser opiater
 • multisyke pasienter
 • pasienter med tidligere avvikende narkoseforløp, for eksempel problemer med luftveishåndtering, intubasjonsproblemer, sirkulasjonskollaps, kramper, postoperative pusteproblemer eller allergiske reaksjoner
 • pasienter med Rheumatoid artritt som må intuberes i våken tilstand grunnet ustabil nakke
 • pasienter der man av annen årsak kan mistenke sannsynlige problemer med luftveishåndtering utfra anatomi
 • pasienter med aktiv kreftsykdom som må sanere tenner som del av cellegiftbehandling

Utagerende og aggressive pasienter bør også henvises for behandling  på sykehus av praktiske årsaker, slik at både pasienten og personalet beskyttes.

Anestesiteamet må vurdere pasienter før de settes opp

Hvis du tenker at en av dine pasienter er aktuell for tannbehandling i narkose, er det viktig at anestesilege involveres i en helsevurdering før pasienten settes opp til narkose. Anestesilege må på forhånd vurdere og godkjenne pasienten. Uten denne vurderingen risikerer pasienten å bli sendt hjem på operasjonsdagen. Anestesilegen vil vurdere det helhetlige risikobildet slik at pasienten får trygg behandling.

Planlegging av behandling med narkose

Noen dager før behandling i narkose bør tannlegeklinikken ta kontakt med pasienten og informere om faste. Selv om pasienten allerede har fått informasjon er det lurt å minne pasienten på gjeldende retningslinjer for faste. Da er det mulig for pasienten å spørre hvis noe er uklart.

Her kan du se våre råd om faste:

Når timeplanen legges, anbefaler vi å tenke på hvilke pasienter som bør behandles tidlig på dagen, og hvem som med fordel kan vente.

Pasienter som bør settes opp tidlig på dagen

–        Pasienter med diabetes slik at de ikke faster lenger enn nødvendig

–        Pasienter med kompliserte smertetilstander. Disse krever ofte mer håndtering postoperativt.

–        Pasienter som vi av andre årsaker forventer bruker lengre tid på å våkne, herunder lange narkoser

Pasienter som bør settes opp litt senere

–        Pasienter som trenger mye forberedelser i form av premedikasjon og lignende. Anestesiteamet kan begynne å forberede denne mens den første pasienten er i narkose.

–        Pasienter som trenger tolk.

Manglende tilbud til pasienter som må til sykehus for narkose

De pasientene som ikke kan behandles på private tannklinikker i narkose og som ikke har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten, blir dessverre fort stående uten et godt tilbud. Per i dag er det vanskelig å få hjelp til å behandle pasienter i narkose ved å henvise pasient til sykehusbehandling. Den eneste muligheten for pasienten er å få hjelp via TOO-teamene og få en vurdering av behovet for narkose der. Dette skjer etter at diagnosen odontofobi ( tannlegeskrekk) er stilt av en psykolog. Alle som er friske nok til å få behandling i narkose hos de private tannlegene, og har behov for dette for å klare å gjennomføre nødvendig tannbehandling, bør derfor få dette tilbudet. Med tannbehandling i narkose på tannklinikken får pasienten raskere hjelp mot smerter, og kapasiteten på sykehusene blir brukt av pasientene som trenger det mest.