Kostnader ved narkosebehandling

Når man skal benytte seg av ekstern anestesikompetanse- og utstyr, er det ulike faktorer som er kostnadsdrivende. Narkosepasienter krever en del mer ressurser enn pasienter som ikke skal behandles i narkose, både før, under og etter behandling. Her får du en oversikt over hva som driver kostnader ved narkosebehandling.

Behandling under narkose

Faktorer som påvirker kostnader ved narkosebehandling

Medisinsk vurdering

Før man kan tilby behandling med anestesi, er det nødvendig å foreta en medisinsk vurdering av pasienten for å sikre at det er medisinsk forsvarlig å legge pasienten I narkose på en tannklinikk. Vurderingen baseres på en egenerklæring av pasientens helsetilstand og av og til ønsker anestesilegen røntgensvar, kompletterende journalopplysninger fra fastleger eller undersøkelser hos legespesialister. Dette tar en del tid for den narkoselegen som vurderer pasienten før en narkosebehandling kan påbegynnes.

Logistikk knyttet til bemanning

Dersom klinikken har eget anestesiutstyr, er det mindre kostnader forbundet med logistikken selve behandlingsdagen, da det bare er å bemanne klinikken med personell. Hos mange kunder stiller vi med alt av utstyr, medisiner, gass, forbruksvarer og personell, og da blir transporten noe kostnadsdrivende.

Med mindre klinikken er i nær relasjon til personellet og eventuelt eksternt utstyr, tilkommer det noen transportkostnader og av og til hotellkostnader. Av denne grunn ønsker vi å bemanne klinikker med kortreist personell med lokal forankring. Da kan de være med på å forberede narkosen ved behov før behandlingen og har også bedre mulighet til å komme på kort varsel.

Medisinsk utstyr

Narkose krever komplekst utstyr. Det trengs for eksempel en oksygenkilde og utstyr som overvåker hjerterytmen, oksygenmetning i blodet, blodtrykk og sammensetningen av utåndingsluften. Man må også ha utstyr som leverer narkosestoffet. I tillegg til dette kommer hjertestarter, ekstra sug og annet medisinsk utstyr som hører til. Mye av dette er nødutstyr som sjelden trengs, men som alltid må være med i tilfelle det skjer komplikasjoner under narkosen.

Kostnadene knyttet til narkosebehandling påvirkes av i hvilken grad klinikken besitter nødvendig utstyr. Noen klinikker har alt utstyr som er nødvendig for å kunne gi narkose, men mangler personell som kan utføre det. Andre klinikker har verken utstyr eller personell og da må alt leies inn.

Medisiner

Medisiner er med på å drive kostnadene for narkosebehandlingen. Enkelte av dem er forbruksvarer som med sikkerhet skal brukes ved hver behandling, som for eksempel sovemedisin, smertestillende og medisiner som forebygger kvalme postoperativt. Det er en del andre medisiner anestesipersonellet må ha tilgjengelig som de mest sannsynlig ikke vil trenge, men som de like fullt må ha i beredskap i tilfelle en pasient får en allergisk reaksjon eller trenger annen behandling. Disse medisinene er også forbruksvarer, og må kastes når de går ut på dato selv om de ikke er brukt.

Les også: Slik forbereder man narkosepasienter

Involvering av klinikkens personell

Narkosepasienter krever en del mer interne ressurser enn pasienter som skal ha vanlig tannbehandling, og er logistisk sett en liten utfordring. For det første trengs det av og til flere ulike tannlegespesialister i tillegg til narkoseteamet. Det er heller ikke uvanlig at to tannleger jobber samtidig på en pasient for at behandlingen skal utføres mer effektivt.

For det andre har disse pasientene ofte et større behov for trygghet og informasjon. Av den grunn er det nødvendig å ha en erfaren og rutinert sekretær tilgjengelig for denne pasientgruppen, slik at vedkommende kan håndtere pasientlogistikken og sørge for informasjonsflyt. Mange pasienter trenger også bistand for å finne ut av finansiering, kontakter med NAV og andre offentlige instanser. Dette krever erfarent og engasjert personell.

Størrelsen på anestesieamet

Anestesispesialisten.no arbeider alltid i henhold til Norsk Standard for Anestesi og stiller derfor alltid med både anestesilege og anestesisykepleier til tannbehandlinger, siden vi så og si alltid utfører dem i narkose.

Det finnes andre aktører på markedet som velger å sedere pasienter som vi selv hadde gitt full narkose. Da ser kostnadsbildet annerledes ut fordi man bruker mindre personell. Vi mener at full narkose med nasal intubasjon er best egnet som standard metode for narkose på tannklinikker for den overveiende andelen av pasienter, Dette for å sikre optimale arbeidsforhold for tannlegen og sikkerhet for pasienten med tanke på risikoen for aspirasjonspneumoni ved usikret luftvei, som ved sedasjon. Du kan lese mer om sedasjon og narkose her.

I sum så stiller vi nesten alltid med fullt team bestående av anesesilege og sykepleier. Det er en noe dyrere løsning enn hvis vi bare stiller med deler av personellet, men i Aneste mener vi at det er det beste for å ivareta pasientens sikkerhet.

Av og til må vi grunnet stor pågang bemanne oppdrag med to anestesileger for å sikre bemanning i henhold til Norsk Standard. Klinikken betaler da ikke ekstra for dette.

Reisekostnader for personellet

Hvis personellet må reise langt for å bistå ved en tannbehandling, drar det opp kostnadene. I Aneste forsøker vi alltid å bruke anestestipersonell som er lokalisert i nærheten av klinikken. Det gjør vi både for at klinikken skal spare penger, og for å sørge for best mulig logistikk rundt behandlingen. I tillegg vil det være rimeligere for klinikken å sette opp flere narkosebehandlinger samme dag, slik at oppmøtekostnadene blir best mulig utnyttet.

Hva blir kostnadene på klinikken jeg jobber på?

Basert på det vi har beskrevet, er det vanskelig å få klarhet i kostnadene uten en samtale. Gjennom samtale kan vi avklare behovene for bistand på den enkelte klinikk og hvordan dette kan løses med personell som finnes i nærheten. Vi ønsker derfor at du tar kontakt med oss for en uforpliktende samtale dersom du ønsker å tilby narkose på din klinikk.